سیستم کنفرانس◄CLEARTALK

تعداد بازديد: ۱۷۸۹-کنسول ریاست سیستم کنفرانس CLAERTALK مدل ADNC1

-کنسول شرکت کننده سیستم کنفرانسCLEARTALK مدل ADN C1

-منبع تغذیه سیستم کنفرانس CLEARTALK مدل ADN CU1

-منبع تغذیه سیستم کنفرانس CLEARTALK مدل ADN CU1

-کابل 20 متری سیستم کنفرانس CLEARRTALK

-سیستم تقویت کننده(بیشتر از 40 شرکت کننده) CLEARTALK مدل HMP-24

-سیستم اتوترک (کنترل دوربین ) مدل CCU2(برای 2 دوربین)

-سیستم اتوترک (کنترل دوربین ) مدل CCU3 (برای 3 دوربین)