فهرست تعدادی از پروژه های اجرایی شبکه کامپیوتر و فیبر نوری جهت انتقال تصویر

تعداد بازديد: ۳۵۸۸طراحی ، فروش و اجراي فاز 1 فیبر نوري شرکت هواپیمایی آسمان مستقر در فرودگاه مهرآباد (ارتباط سایت 1 و 2 به اطاق دوربین همراه با کلیه تجهیزات و سوئیچ هاي مورد نیاز جهت دوربین هايمدار بسته)

طراحی ، فروش و اجراي فاز 2 فیبر نوري شرکت هواپیمایی آسمان مستقر در فرودگاه مهرآباد (ارتباط سایت کامپیوتر به سایت 1 و 2 جهت ارتباط دیتا )

طراحی ، فروش و اجراي فیبر نوري شرکت مجتمع انبارهاي عمومی گمرک غرب ( ارتباط جنوبسایت به اطاق دوربین همراه با سوئیچ هاي مورد نیاز جهت تجهیزات دوربین هاي مداربسته)

طراحی ،فروش و اجراي فاز 3 فیبر نوري شرکت هواپیمایی آسمان (ارتباط انبار هاي فنی و ساختمان مالیبه اطاق دوربین همراه با سوئیچهاي مورد نیاز جهت تجهیزات مداربسته)

طراحی ، فروش واجراي فیبر نوري شرکت کشتیرانی جمهوري اسلامی (ارتباط صوت و تصویر بین سالنآمفی تئاتر 1 و 2 به همراه کلیه سوئیچ هاي مورد نیاز)